Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP - Gmina Wołomin

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Wołominie
Zakres działania i kompetencje

Wydział Spraw Obywatelskich - "WO"
Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
I. w zakresie ewidencji ludności:
1) przyjmuowanie zgłoszeń meldunkowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie dla obywateli polskich i cudzoziemców,
2) zakładanie, prowadzenie i aktualizacja kart osobowych mieszkańców,
3) współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie nadawania i korygowania numerów PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców,
4) dokonywanie dla potrzeb szkół wydruków dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
5) sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, prowadzenie rejestru wyborców,
6) przygotowywanie dokumentacji do wydawania decyzji orzekających o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców,
7) sporządzanie wydruków dla potrzeb rejestracji przedpoborowych i poboru,
8) udzielanie informacji dot. danych osobowych instytucjom wykazującym interes prawny do ich uzyskania w świetle przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ochronie danych osobowych,
9) sporządzanie comiesięcznych wydruków osób zmarłych dla potrzeb Urzędu Skarbowego,
10) powiadamianie Wojskowych Komend Uzupełnień o dokonanych zmianach meldunkowych osób objętych wojskowym obowiązkiem meldunkowym,
11) opracowywanie raportów rozbieżności dla potrzeb Wojskowego Banku Danych,
12) sporządzanie sprawozdań dla potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, GUS,
13) prowadzenie korespondencji z innymi jednostkami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w zakresie ewidencji ludności,
II. w zakresie dyscypliny meldunkowej:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z KPA i ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych zmierzających do podjęcia decyzji w sprawach orzekających o wymeldowaniu, odmowie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, zameldowania na pobyt stały i czasowy, 2) opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórek publicznych o zasięgu lokalnym oraz kontrola sprawozdań z przeprowadzonych zbiórek,
3) przygotowywanie decyzji w zakresie udostępniania danych osobowych w świetle przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
4) prowadzenie korespondencji z innymi urzędami miast i gmin, sądami, prokuraturą, policją, ambasadami, innymi jednostkami pozarządowymi w zakresie spraw meldunkowych,
5) przekazywanie dokumentów w trybie odwoławczym w sprawach dyscypliny meldunkowej do organu II instancji,
6) prowadzenie rejestru przyjętych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego i wydawanych decyzji.
III. w zakresie spraw wojskowych:
1) prowadzenie rejestracji przedpoborowych i wydawanie potwierdzeń zgłoszenia się na rejestrację, 2) przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb Powiatowej Komisji Poborowej oraz uczestnictwo w pracach Komisji,
3) opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji orzekającej o uznaniu bądź odmowie uznania żołnierza za jedynego opiekuna, za żołnierza mającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
4) kierowanie wniosków na Policję o przymusowe doprowadzenie przedpoborowych i poborowych oraz do Sądu Grodzkiego o ukaranie osób,które uchylają się od nałożonego ustawą obowiązku obronności kraju,
5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych rejestracji przedpoborowych.
IV. w zakresie dokumentów stwierdzających tożsamość:
1) przyjmowanie i przetwarzanie dokumentacji niezbędnej do wyprodukowania dowodów osobistych,
2)prowadzenie archiwum dowodowego,
3) udzielanie niezbędnej informacji dot. dokumentów tożsamości dla potrzeb wszelkich podmiotów, które wykażą interes prawny do uzyskania informacji na temat dowodów osobistych,
4) poświadczanie wniosków o wydanie dowodu osobistego dla potrzeb emerytalnych, rentowych, odszkodowawczych, innych,
5) wydawanie dowodów osobistych,
6) współpraca z Komendą Powiatową Policji w Wołominie w zakresie odbioru dowodów osobistych,
7) obsługa korespondencji, wysyłanie teczek osobowych oraz wezwań po nie do innych jednostek.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".