"Poznaj swój kraj"

W dniu 10 listopada 2015r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego ul.Piastowa 4, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju turystyki, o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i ust. 4 w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 ww. ustawy, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do 25 listopada 2015 r. na adres e-mail: dialog@wolomin.org lub na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.