Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego
z zakresu
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej", ogłoszonego Zarządzeniem Nr 361/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 6 grudnia 2017 r.