Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem nr 41/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin”.