Numer sprawy:
WU.6721.4.2020

Data założenia:
2020-08-07

Temat:
wyłożenie do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: