Numer sprawy:
WU.6721.1.2020

Data założenia:
2020-08-07

Temat:
wyłożenie do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: