III Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014

z dnia 2 lutego 2011 roku

 

 

Porządek obrad

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Podjecie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego (1) ( przyjecie ślubowania )

 4. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2010 roku

 5. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 7. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

 8. Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2011 -2032 (2)

 9. Uchwalenie Budżetu Gminy Wołomin na 2011 rok

          - odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2011 rok
      - odczytanie opinii RIO w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2011 rok
      - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
      - podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołomin na 2011 r. (3) ( treść projektu uchwały budżetowej została dostarczona radnym )
 10. Podjecie uchwał w sprawie:

(4) zmian w Statucie Gminy Wołomin

(5) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

(6) zmiany składu osobowego Rady Społecznej MSPZOZ Nr 1 w Wołominie

(7) zmiany składu osobowego Rady Społecznej MSPZOZ Nr 2 w Wołominie

(8) zmiany składu osobowego Rady Społecznej OPiTU SPZOZ w Wołominie

(9) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

(10) zmian uchwał dot. wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp. z o.o.

(11) wskazania przedstawiciela Gminy Wołomin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

(12) zmian w uchwale dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(13) zmian w uchwale dot. określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

11.Interpelacje i zapytania radnych

12.Informacje Przewodniczącego Rady

13. Sprawy bieżące


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Marcin Dutkiewicz