IV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014

z dnia 24 marca 2011 roku

 

 

 

Porządek obrad

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 2 lutego 2011 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami ( Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Wołomin za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2010r. , sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok oraz Prezentacja raportu z badań „Tajnego Klienta” - diagnoza zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim w Wołominie)

7. Podjecie uchwał w sprawie:

  (1) dalszej realizacji projektu systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w roku 2011;
  (2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011;
  (3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2011 rok;
  (4) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin;
  (5) przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina” - kategoria osoba fizyczna ;
  (6) przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina” - kategoria osoba fizyczna ;
  (7) przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina” - kategoria osoba fizyczna ;
  (8) ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Wołominie ;
  (9) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Wołominie;
  (10) ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Wołominie ;
  (11) zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wołomin
  (12) zarządzenia wyborów do organów Sołectw gminy Wołomin ;
  (13) zarządzenia wyborów do organów Osiedli gminy Wołomin ;
  (14) współdziałania z Powiatem Wołomińskim w zakresie ochrony zdrowia ;
  (15) realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka – osoby powyżej 65 roku życia;
  (16) realizacji szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C;
  (17) realizacji profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci uczęszczających do szkół na terenach wiejskich gminy Wołomin;
  (18) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (Piłsudskiego, Sasina) ;
  (19) nabycia nieruchomości (Duczki przebieg ul. Długiej) ;
   (20) zmiany zakresu działania MZO

   (21) zmian w Statucie MZO w Wołominie ;

   (22) powierzenia uprawnień Burmistrzowi Wołomina do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej;


  8. Interpelacje i zapytania radnych

  9. Informacje Przewodniczącego Rady

  10. Sprawy bieżące
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


  Marcin Dutkiewicz