VI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

 kadencji 2010 – 2014

z dnia 30 czerwca 2011 rokuPorządek obrad:

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2011 roku

 4. Interpelacje i zapytania radnych

 5. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 7. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2010 rok (1) i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2010 rok (2) po zapoznaniu się z:

  - sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2010 rok;

  - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2010 rok;

  - informacją o stanie mienia Gminy Wołomin

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2010 r.

  - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2010 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2010 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2010 rok.

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej

9. Podjecie uchwał w sprawie:

       (3) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;

      (4)zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie;

      (5) dofinansowania Policji w 2011 roku /nagrody/;

       (6) wyrażenia zgody na wynajmowanie lokali użytkowych na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym;

      (7)zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2011 rok;

      (8 )zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin;

      (9)emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

      (10) wyznaczenia inkasentów poboru podatków stanowiących dochody Gminy Wołomin;

      (11) zmiany nazwy Ronda Solidarności /Rondo NSZZ Solidarność/;

      (12) wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin;

      (13) zbycia nieruchomości ;

      (14) nadania nazwy skwerowi w Wołominie;

      (15) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;

      (16) nabycia nieruchomości /ul. Długa Duczki/;

      (17) nabycia nieruchomości / Kolejowa w Zagościńcu /;

      (18) przystąpienia do opracowania zmian do Planu Odnowy wsi Duczki ;

     (19) zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Duczki wraz ze zmianami; ( do wglądu w Biurze Rady)

     (20) udostępnienia bez odpłatności obiektów przyszkolnego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół w Duczkach;

    (21) zmian w składzie osobowym Rady Społecznej OPiTU – SPZOZ w Wołominie;

    (22) ustanowienia pomnika przyrody – dąb szypułkowy „Andrzej”;

    (23) ustanowienia pomnika przyrody – dąb szypułkowy „Witold”;

    (24) przyjęcia zadania z zakresu Powiatu Wołomińskiego polegającego na utrzymaniu zieleni

    (25) nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Wołominie;

   (26) nadania imienia Przedszkolu w Duczkach;

   (27) ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne;

   (28) wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

   (29) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MZO /oczyszczanie miasta/;

   (30) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MZO / konserwacja dróg /

   (31) zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

   (32) zatwierdzenia do realizacji przez OPS w Wołominie projektu systemowego "Kapitał Ludzki"

   (33) udzielenia odpowiedzi na skargę

10. Informacje Przewodniczącego Rady

11.Sprawy bieżącePrzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/  Marcin Dutkiewicz