VII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

 kadencji 2010 – 2014

z dnia 31 sierpnia 2011 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 roku

  4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

  5. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami /Omówienie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołomin na lata 2005-2011/

  7. Interpelacje i zapytania radnych

  8. Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Wołomin.

   9. Podjęcie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2011 rok;

(2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin;

(3) utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania

(4) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

(5) określenia zasad przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe

(6) zbycia nieruchomości

(7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej

(8) nabycia nieruchomości

(9) nabycia nieruchomości

(10) zmiany siedziby Przedszkola w Duczkach

(11) zmiany uchwały dot ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

(12) pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie inwestycji

(13) pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji

(14) dofinansowania zakupu pompy dla celów przeciwpowodziowych

(15) aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołomin


10. Informacje Przewodniczącego Rady

11.Sprawy bieżące

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Marcin Dutkiewicz