X Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

           kadencji 2010 - 1014

            z dnia 30 listopada 2011 roku

 

Porządek obrad:

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października 2011 roku

 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

 5. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

 7. Interpelacje i zapytania radnych

 1. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. określenia stawek podatku od nieruchomości

 2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 3. nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarna – Jaspisowa

 4. nadania nazw ulic w miejscowości Majdan – Rubinowa, Majowa

 5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Ossów – Krymska

 6. zmieniająca uchwałę dot. wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin

 7. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

 8. przyjęcia „programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”

 9. rozpatrzenia skarg ( 2 uchwały )

 10. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz