XI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014 

 z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

 


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2011 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

 7. Interpelacje i zapytania radnych

 8. (1) Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012 -2032

 9. Uchwalenie Budżetu Gminy Wołomin na 2012 rok

    • odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2012 rok.

    • odczytanie opinii RIO w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2012 rok

    • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

    • (2) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołomin na 2012 r. ( treść projektu uchwały budżetowej została dostarczona radnym ) - treść do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

 1. Podjecie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2011 rok;

 2. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin;

 3. przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego;

 4. ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011;

 5. wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Wołominie


11.Informacje Przewodniczącego Rady

12. Sprawy bieżącePrzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz