XII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

 kadencji 2010 – 2014

z dnia 27 stycznia 2012 roku


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2011 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

    (1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

    (2) wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołomin w 2013 roku środków stanowiących fundusz sołecki;

    (3) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;

    (4) wyłączenia z użytkowania odcinka dróg gminnych ul. Ludowej, Mazowieckiej i Lwowskiej ;

    (5) sprzedaży nieruchomości;

   (6) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

    (7) nadania nazwy ulicy w Zagościńcu - „NADRZECZNA „

    (8) zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta

    (9) wyznaczenia radnego RM do składu Komisji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta

   (10) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.;

   (11) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok


11.Informacje Przewodniczącego Rady

12. Sprawy bieżąceWiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Krzysztof Wytrykus