XIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014 odbyła się 

dnia 24 lutego 2012 rokuNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

     (1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2012 rok

     (2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

     (3) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MZO – zieleń miejska

     (4) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MZO – drogi gminne

     (5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi wołomińskiemu – wspólny bilet

     (6) wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz PWiK

     (7) warunków przyznawania i odpłatności za usługi świadczone przez OPS w Wołominie

     (8) tygodniowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin


9.Informacje Przewodniczącego Rady

10. Sprawy bieżące 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz