XIV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014 

odbyła się

dnia 28 marca 2012 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2012 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

 7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

  1. pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego

  2. kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

  3. nabycia nieruchomości

  4. nadania nazw ulic w miejscowości Lipinki – Groszkowa, Piękna

  5. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

  6. zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2012 rok

  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej


9.Informacje Przewodniczącego Rady

10. Sprawy bieżące

Przewodniczący Rady Miejskiej w WołominieMarcin Dutkiewicz