XV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014 odbyła się

dnia 25 kwietnia 2012 rokuNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2012 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

 7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.:Osiedle Wiosenna w Wołominie ( treść planu do wglądu w Biurze Rady) ;

  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny ( treść planu do wglądu w Biurze Rady) ;

  3. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Tereny obsługi technicznej gminy wraz z przyległymi terenami usługowo -produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny;

  4. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie przy ul. Geodetów i ul.Łukasiewicza;

  5. zmiany uchwały dot przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne – cmentarz we wsi Nowe Grabie;

  6. zmiany uchwały dot. wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK w Wołominie;

  7. przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina” ( kategorie: osoba fizyczna i osoba prawna )

  8. przyjęcia do realizacji „Programu działań z zakresu ochrony zdrowia.....”;

  9. ustalenia stawek jednostkowych dotacji dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania;

  10. uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania;

  11. przystąpienia do dalszej realizacji projektu systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności”

  12. udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego;

  13. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat;

  14. nabycia nieruchomości w miejscowości Lipinki;

  15. zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2012 rok;

  16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

9.Informacje Przewodniczącego Rady

10. Sprawy bieżące


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Marcin Dutkiewicz