XVI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się

dnia 31 maja 2012 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Omówienie spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Wołomin.

  8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Podjecie uchwał w sprawie:

    (1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2012 rok;

   (2) Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – SP ZOZ w Wołominie;

   (3) Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie ;

   (4) zlecenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizacji zadania pracy z rodziną;

   (5) przyjęcia Programu Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Wołomin na lata 2012-2014;

10.Informacje Przewodniczącego Rady

11. Sprawy bieżące

12. Podjecie Uchwały w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie ;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz