XIX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014

odbyła się się dnia 19 września 2012 roku

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca i 16 sierpnia 2012 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wołomina – 3 uchwały (Państwa E.i H. Świerżewskich; R. Paluchowskiego; E.Tyl;);

(2) warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wołomin;

(3) powołania Rady Muzeum przy Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich;

(4) zmiany uchwały dot reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania;

(5) zatwierdzenia do realizacji projektu „Dziecięca akademia przyszłości …........ „;

(6) zmiany uchwały Nr XXVII-32/2009 dot regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli …..........;

(7) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów ….;

(8) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

(9) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

(10) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu ;

(11) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu;

(12) sprostowania omyłki w uchwale Nr XV-28/2012 dot planu zagospodarowania przestrzennego;

(13) mpzp terenu położonego w Wołominie przy Al. Niepodległości i ul. Lipińskiej;

(14) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn Wieś Lipinki w Gminie Wołomin;

(15) zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2012 rok;

(16) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012 – 2032;

(17) emisji obligacji

(18) wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy między Gminą Wołomin a dzielnicą Budapesztu -Csepel na Węgrzech


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Marcin Dutkiewicz