XX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 29 października 2012 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 września 2012 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012-2032;

(3) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

(4) powołania samorządowej instytucji kultury pn. „Park Kulturowy-Ossów-Wrota Bitwy Warszawskiej1920 roku i nadania jej statutu”;

(5) Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013-2018 dla PWiK w Wołominie;

(6) sprzedaży nieruchomości – ul. Lipiny B w Wołominie

(7) zatwierdzenia do realizacji projektu „Odkryjmy wspólnie świat”

(8) podziału Gminy Wołomin na stałe okręgi wyborcze

(9) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz