XXI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 28 listopada 2012 roku

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie

- zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni;

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012;

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012-2032;

- nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty;

- nabycia nieruchomości – działki 165/3 i 165/5 obr. 0034-34;

- nabycia nieruchomości – ul. Kazimierzowska;

- zgody na zamianę nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu;

- przeniesienia własności nieruchomości;

- zasad udzielania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

- zasad udzielania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych studentów;

- podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życia rodzin wielodzietnych;

- przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Centrum” w Wołominie;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.”Osiedle Lipińska” w Wołominie;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. 1Maja,Legionów, Lipińską i Oleńki;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi;

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności;

- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy;

- wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

- pomocy rzeczowej dla "Województwa" przy realizacji inwestycji drogowej


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz