XXV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

 kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 20 marca 2013 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2013 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

(3) przekazanie środków trwałych na rzecz PWiK w Wołominie;

(4) programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

(5) upoważnienia dyrektora MZDiZ do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;

(6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny;

(7) sprzedaży nieruchomości;

(8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Geodetów i Łukasiewicza w Wołominie;

(9) Regulaminu Targowiska przy ul. 1 Maja w Wołominie;

(10) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin;

(11) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Programowej samorządowej instytucji kultury;

9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewic