XXVI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 8 kwietnia 2013 roku


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Wołomina zwołuję nadzwyczajną XXVI sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) współdziałania z innymi gminami w zakresie nocnej komunikacji autobusowej;

(2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dut