XXVII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 24 kwietnia 2013 roku

 

 

Porządek obrad:

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 marca i 8 kwietnia 2013 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola;

(2) Regulaminu świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli;

(3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013;

(4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

(5) przekazanie środków trwałych ( lodowisko );

(6) powierzenia MZO Sp. z o.o. zadania Gminy – zagospodarowanie odpadów komunalnych;

(7) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu- chodnik do Starego Grabia ;

(8) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;

(9) zmiany uchwały Nr XXIV-24/2013 dot. sprzedaży nieruchomości;

(10) powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego;

(11) pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zabezpieczenie terenów zalewowych rzeki Czarnej;

(12) zwiększenia wkładu własnego gminy na realizację projektu systemowego „Wołomińskie szanse.....”;

(13) ustanowienia roku 2013 -Rokiem Sportu Wołomińskiego;

9.Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz