XXIX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

          kadencji 2010 – 2014

         odbyła się dnia 26 czerwca 2013 roku

 

Porządek obrad:

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 maja 2013 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

 7. Interpelacje i zapytania radnych

 8. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok (1) i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2012 rok (2) po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2012 rok;

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok;

- informacją o stanie mienia Gminy Wołomin

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 r.

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2012 rok.

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej


9. Podjecie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2013 rok;

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032;

 3. zmiany uchwały dot. Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok;

 4. przyjęcia zadania z zakresu Powiatu Wołomińskiego;

 5. dofinansowania Policji w 2013 roku;

 6. przekazania Policji środków finansowych na zakup samochodu;

 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Wołominek” w Wołominie;

10. Informacje Przewodniczącego Rady

11.Sprawy bieżące


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Marcin Dutkiewicz