XXX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 11 lipca 2013 roku


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz 594 ) na wniosek Burmistrza Wołomina zwołuję nadzwyczajną XXX sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do wspólnej realizacji przez Gminę Wołomin i Powiat wołomiński Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie;

(2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2013 rok;

(3) zmiany WPF na lata 2013-2032
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz