XXXII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 9 października 2013 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz 594 ) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2013 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2013 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032;

(3) przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych na zakup samochodu;

(4) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego;

(5) nadania nazw ulic w miejscowości Stare Grabie;

(6) nabycia nieruchomości w Duczkach ( 5 uchwał );

(7) ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością gminy;


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz