XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie odbyła się

dnia 18 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz 594, ) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2013 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

 7. (1) Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2014 -2024
 8. Uchwalenie Budżetu Gminy Wołomin na 2014 rok.

    • odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok.

    • odczytanie opinii RIO w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2014 rok

    • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

    • (2) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołomin na 2014 r. (projekt uchwały budżetowej został dostarczony radnym w terminie ustawowym) - treść do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

    9.  Podjecie uchwał w sprawie:  
   (3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2013 rok;(4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032;
   ( 5) ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;
  ( 6) nabycia nieruchomosci;
  (7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu wołomińskiego na realizację zadań na drogach powiatowych;
  (8) upoważnienia Dyrektora Osrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
     

    10  Interpelacje i zapytania radnych

    11.Informacje Przewodniczacego Rady
    12. Sprawy bieżące.

                                                                                                         

   Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


   Marcin Dutkiewicz