XXXV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 29 stycznia 2014 roku


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz 594, ) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024;

(3) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie na 2014 rok;

(4) ustalenia na 2014 rok planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie. Pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;

(5) przyjęcia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

(6) przyjęcia do realizacji „Programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na rok 2014”;

(7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza ….;

(8) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .,.... ;

(9) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XII-4/2012 dot sprzedaży nieruchomości;

(10) nabycia nieruchomości;

(11) zmiany nazwy Gimnazjum nr 4 w Wołominie;

(12) utworzenia przedszkola w Leśniakowiźnie;

(13) zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin;

(14) zmiany uchwały dotyczącej warunkó przyznawania i odpłatności za usługi opiekuncze oraz zasad zwrotu wydatkó za świadczenia z pomocy społecznej.


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Marcin Dutkiewicz