XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 12 marca 2014 roku


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz 594, z późn. zm. ) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014 z  następującym porządekiem obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2014 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

  8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie

9. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) przyjecia rezygnacji radnej Katarzyny Lubiak z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady MIejskiej

(2) wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy między Gminą Wołomin, a miastem Salonta w Rumunii;

(3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok;

(4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024;

(5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołomin w roku budżetowym 2015 środków stanowiących fundusz sołecki;

(6) zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Majdanie;

(7) połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w zespół szkolno- przedszkolny;

(8) nadania pierwszego statutu Publicznemu Przedszkolu w Leśniakowiźnie;

(9) nadania pierwszego statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Leśniakowiźnie;

(10) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin;

(11) przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej środków finansowych;

(12) pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dotacje celowe …....;

(13) przystąpienia do opracowania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju gminy Wołomin na lata 2014-2025”

(14) zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;

(15) przeniesienia własności nieruchomości i udzielenia bonifikaty;

(16) nabycia nieruchomości;

(17) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla 1 Maja I;

(18) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla 1 Maja II;

(19) przyjęcia programu wspierania rodziny;

(20) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek ;

 

10. Informacje Przewodniczącego Rady

11. Sprawy bieżąceWiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Krzysztof Wytrykus