XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła  się dnia 9 kwietnia 2014 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz 594, z późn. zm. ) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2014 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczenien na dotację celową-budowa ronda w Zagościńcu

(2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok;

(3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024;

(4) przyznania medali „Zasłużony dla Wołomina”;

(5) zmiany uchwały dot podziału Gminy Wołomin na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

(6) zmiany uchwały dot. podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

(7) utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania;

(8) zamiany lokalu mieszkalnego ….;

(9) nabycia nieruchomości;

(10) nabycia nieruchomości;

(11) utworzenia publicznego punktu przedszkolnego;

(12) wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żółnierskiej w Warszawie;

(13) uchylenia uchwały dot. uchwalenia mpzp terenu „Osiedla 1-go Maja I” …..;

(14) uchylenia uchwały dot. uchwalenia mpzp terenu „Osiedla 1-go Maja II” …..;

 


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10. Sprawy bieżącePrzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie


Katarzyna Lubiak