XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła  się dnia 26 czerwca 2014 roku

 

Porządek obrad:

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

 7. Interpelacje i zapytania radnych

 8. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2013 rok (1) i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2013 rok (2) po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2013 rok;

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2013 rok;

- informacją o stanie mienia Gminy Wołomin

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2013 r.

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2013 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2013 rok.

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej


9. Podjecie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok;

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024;

 3. przekazania Policji środków finansowych na zakup samochodu;

 4. zbycia nieruchomości;

 5. zmiany uchwały dot pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego;

 6. porozumień dot. prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych;

 7. zmiany uchwały dot. zasad wydzierżawiania nieruchomości;

 8. przyjęcia do realizacji w 2014 r. niektórych zadań z zakresu własciwości Powiatu Wołomińskiego

 9. przyjęcia do realizacji projektu systemowego „ Moja przyszłość”;

 10. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola;10. Informacje Przewodniczącego Rady

11.Sprawy bieżące.Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Katarzyna Lubiak