XL Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 25 września 2014 roku

 

Porządek obrad:

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2014 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024;

(3) zmian w uchwale dot podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania;

(4) utworzenia odrębnego obwodu głosowania;

(5,6,7,8) zgody na nabycie nieruchomości ( 4 uchwały );

(9) zgody na sprzedaż nieruchomości;

(10) zgody na wynajęcie lokalu w obiekcie pływalni na okres 10 lat;

(11) określenia sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego;

(12) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu;

(13) wprowadzenia zmian do „Planu odnowy Miejscowości Duczki na lata 2009-2015”;

(14) zatwierdzenia „Planu odnowy Miejscowości Duczki na lata 2009-2015”;

(15,16,17) rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Wołomina; ( 3 uchwały )

(18) zajęcia stanowiska dot utworzenia oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu Powiatowym w Wołominie;

(19) zajęcia stanowiska dot utworzenia oddziału geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie;

(20) przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina”;

(21) utworzenia publicznego zespołu przedszkolnego;


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące.