W dniu 5 stycznia 2015r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaskowej 4 złożyła  ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu Wypoczynku dzieci i młodzieży, o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i ust. 4 w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 ww. ustawy, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać do 12 stycznia 2015 r. do godz. 17.00 na adres e-mail: dialog@wolomin.org lub na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.