Na podstawie Uchwały nr XL-88/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego,


Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin


i zaprasza do aktywnego uczestnictwa w nich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.