Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem: „Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe”, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 357/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego oraz Zarządzeniem nr 364/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.