Data posiedzenia:
2022-09-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 09 czerwca 2022 r.
4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 01 lipca 2022 r.
5. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 sierpnia 2022 r.
6. Informacja Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
8. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022;
2) zmian w WPF gminy Wołomin na lata 2022-2038;
3) powierzenia zadań własnych Gminy Wołomin Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
4) Aneksu nr 2 do Regulaminu w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród;
5) powołania komisji inwentaryzacyjnej;
6) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Sienkiewicza 15m);
7) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Wileńska);
8) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Sienkiewicza-18m);
9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
10) przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie;
11) uzupełnienie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa;
12) uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury i Sportu;
13) uzupełnienie składu osobowego Edukacji;
10. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
11. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z sesji dostępne są na stronie internetowej: https: //wolomin.esesja.pl/