Data posiedzenia:
2023-03-23

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz 40) zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2023, proponując następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25.01.2023 r.
4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27.02.2023 r.
5. Informacja Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
7. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
(1) zmiany uchwały Nr LVIII-159/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
(2) zmiany w WPF gminy Wołomin na lata 2023-2041;
(3) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023;
(4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin – część B, C, D, E;
(5) zmiany Statutu OPS w Wołominie;
(6) przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok dla Gminy Wołomin;
(7) przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie;
(8) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie na 2023 rok;
(9) nabycia nieruchomości – Ossów – miejsce pamięci;
(10) zbycia nieruchomości – Sikorskiego;
(11) zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek leżących w pasie ul. Zielonej i Lipiny Kąty w Wołominie;
(12) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin;
(13) zmiany uchwały Nr XLV-39/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
(14) zmiany uchwały NR XLV-38/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin.

9. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018 – 2023
odbędzie się dnia 23 marca 2023 roku / czwartek / o godz. 9:00
w sali konferencyjnej ( nr 106 ) Urzędu Miejskiego w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski


Uwagi:
Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie interentowej: https://wolomin.esesja.pl/