Zgodnie z art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2-3ae, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej:
  • podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3,
  • statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust 2.
W związku z powyższym zaktualizowana podstawowa kwota dotacji udzielana przez Gminę Wołomin w 2017 r. wynosi dla:
  • przedszkoli – 7 647,65 zł (637,30 zł miesięcznie na jedno dziecko),
  • dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny – 5 001,00 zł (416,75 zł miesięcznie na jedno dziecko).