Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego
z zakresu
pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi", ogłoszonego Zarządzeniem Nr 357/2017 Burmistrza Wołomina, z dnia 6 grudnia 2017 r.