Współpraca Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest na podstawie
Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem Programu w roku 2021 było wspólne podejmowanie działań przez Gminę Wołomin oraz organizacje pozarządowe na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy.