Powołuje się Komisję konkursową zwaną dalej “Komisją”, w  celu opiniowania ofert, złożonych
w odpowiedzi na ogłoszenie o  otwartym konkursie ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i  społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz podmiotów wymienionych w  art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, pod tytułem „Przystań Lokalnych Inicjatyw".