Data posiedzenia:
2022-08-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

(1) podwyższenia kapitału zakładowego ZEC Sp. z o.o.;
(2) apel ws ciepłownictwa;
(3) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022;
(4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2022-2038;
(5) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin;
(6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską;
(7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo – produkcyjnego we wsi Stare Grabie;
(8) odwołania Skarbnika Gminy Wołomin;
(9) powołania Skarbnika Gminy Wołomin;
(10) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej MSMZOZ Nr 1;
(11) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej MSMZOZ Nr 2;
(12) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej OPiTU SPZOZ;
(13) wyrażenia woli przystąpienia do współdziałania z Gminą Klembów;
(14) zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIX-129/2021 – pomniki przyrody;
(15) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Cicha);
(16) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Radosna, Stare Lipiny);
(17) zbycia nieruchomości (ul. Długa, Duczki);
(18) zbycia nieruchomości (ul. Sienkiewicza, Wołomin);
(19) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;
(20) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (ul. Laskowa);
(21) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (ul. Sienkiewicza);
(22) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (ul. Kościelna);
(23) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji;
4. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z sesji dostępne są na stronie internetowej: https: //wolomin.esesja.pl/