Data posiedzenia:
2022-11-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 września 2022 r.
4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 03 października 2022 r.
5. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2022 r.
6. Informacja Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie
8. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022
2) zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2022-2038
3) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
6) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”, stanowiących własność Gminy Wołomin
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Leśniakowizna
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Turów
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej w Wołominie- cześć północna
10) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
11) wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych Gminy Wołomin oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach
12) zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie poprzez zmianę jego siedziby
13) pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina mających na celu zawarcie porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
10. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych
11. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące
12. Zamknięcie obrad


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z sesji dostępne są na stronie internetowej: https: //wolomin.esesja.pl/