VIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014 

 z dnia 14 października 2011 roku

 

 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2011 roku

  4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

  5. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjęcie uchwały w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołomin


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz