IX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014

z dnia 28 października 2011 roku

Porządek obrad:

Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 października 2011 roku

  1. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

  2. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  3. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

  4. Interpelacje i zapytania radnych

  1. Podjęcie uchwały w sprawie:

(1) zmian w budżecie gminy na 2011 r.

(2) zmian w Wieloletnim Planie Finansowym

(3) wyboru ławników ( 4 uchwały )

(4) zmiany adresu Zespołu Szkół w Duczkach

(5) zmiany uchwały dot. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych

(6) sprzedaży nieruchomości przy ul. Lipińskiej

(7) ustanowienia służebności przesyłu

(8) nabycia nieruchomości

(9) wyłączenia z użytkowania drogi gminnej ul. Głowackiego w Wołominie

(10) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MZO

(11) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego

(12) uzgodnienia przebiegu trasy projektowanego przyłącza gazu

(13) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia

(14) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

(15) zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III"

(16) zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pozyczki zaciągniętej przez PWiK


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz