XVII sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010-2014

odbyła się w dniu 27 czerwca 2012 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2012 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

 7. Interpelacje i zapytania radnych

 8. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 rok (1) i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2011 rok (2) po zapoznaniu się z:

  - sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2011 rok;

  - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 rok;

  - informacją o stanie mienia Gminy Wołomin

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 r.

  - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2011 rok.

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej

9. Podjecie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Wołomińskiego – utrzymanie zieleni przydrożnej;

 2. pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego – ochrona zdrowia;

 3. Statutu MSP Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie; ( z )

 4. nabycia nieruchomości;

 5. zgody na dzierżawę nieruchomości – ul. Legionów

 6. zgody na dzierżawę nieruchomości - ul. Wiosenna

 7. Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej

 8.  likwidacji i przekształcenia MZO w Spółkę z o.o.;

 9. przekazania państwowej Straży Pożarnej środków finansowych;

 10. uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie;

 11. zasad wypłacania diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów;

 12. nadania nazwy rondu w Wołominie;

 13. zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2012 rok;

 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

10. Informacje Przewodniczącego Rady

11.Sprawy bieżące


Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wołominie

/-/   Marcin Dutkiewicz