XXIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 23 stycznia 2013 roku 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2013-2032;

(3) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r;

(4) podziału gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

(5) „Programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na 2013 r.”

(6) „Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015”

(7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami: Al. Armii Krajowej i Wileńską;

(8) udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu

(9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu

(10)udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

(11) stanowiska Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego

 (12) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołominie;

(13) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu ( wspólny bilet );

(14) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013;

(15) wyposażenia w majątek instytucji kultury - „Park Kulturowy-Ossów-Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r”;


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżącePrzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz