XXIV sesja Rady Miejskiej w Wołominie  kadencji 2010-2014

odbyła  się dnia 20 lutego 2013 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2013 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego- komunikacja nocna;

(2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013;

(3) wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na 2014;

(4) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Turów;

(5) zaopiniowania projektu aglomeracji Wołomin;

(6) planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

(7) stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe;

(8) udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

(9) sprzedaży nieruchomości;

(10) sprzedaży nieruchomości;

(11) zbycia udziału w nieruchomości;

(12) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu – przebudowa ul. Lipińskiej;

9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewi