XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła się dnia 22 maja 2013 roku

 

POrządek obrad:


  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2013 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013;

(2) przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina”;

(3) współdziałania z Gminą Tłuszcz w zakresie organizacji dowożenia osób niepełnosprawnych;

(4) nabycia nieruchomości ( ul. Majdańska w Duczkach);

(5) nabycia nieruchomości ( ul. Myśliwska w Duczkach);

(6) zgody na zastosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia..

(7) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;

(8)zapewnienia funkcji publicznej dla obiektu placu zabaw w Ossowie;

(9) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin;

 

9.Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżącePrzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewicz