XXXI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła  się dnia 30 sierpnia 2013 roku


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz 594 ) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca i 11 lipca 2013 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2013 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032;

(3) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

(4) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty;

(5) nabycia nieruchomości;

(6) obciążenia nieruchomości;

(7) zmiany numeru porządkowego budynku SP w Starym Grabiu;

(8) zmiany nazwy SP Nr 7 w Wołominie;

(9) zmiany nazwy SP Nr 4 w Wołominie;

(10) zmiany nazwy Gimnazjum Nr 4 w Wołominie;

(11) planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów;

(12) udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego ..;

(13) utworzenia publicznych zespołów przedszkoli;

(14) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu;

(15) nabycia nieruchomości

(16) nabycia nieruchomości

(17) zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom z terenu Gminy Wołomin


10. Informacje Przewodniczącego Rady

11.Sprawy bieżące
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Marcin Dutkiewi